Условия

Conditions

הטבות ומבצעים לחברי מועדון:
1.1 חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכול כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון.
1.2. הנהלת המועדון תפרסם מידי פעם פרטים על ההטבות הניתנות לחברי המועדון ועל מבצעים מיוחדים שיערכו לחברי המועדון. הפרסום יעשה בכל אמצעי פרסומי שבחרה בו הנהלת המועדון. חבר מועדון יוכל לקבל מידע על הפרסומים, בטופס ההרשמה וכן במייל ו/או ב SMS. המבצעים וההטבות האמורים במסעדות פראג הקטנה ובאמצעות כתובת אתר האינטרנט של החברה.
1.3. הנחה או הטבה לחבר מועדון בגין ארוחה במסעדה תינתן אך ורק בהצגת כרטיס חבר. יובהר כי לחבר מועדון אין זכות לכפל הנחות ומבצעים אלא אם כן ציינה הנהלת המועדון אחרת בפרסומיה. לא ניתן לשלם בעזרת כרטיס
1.4. הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות ללא הודעה מוקדמת את שעורי ההנחות שינתנו לחברי המועדון, ולערוך שינויים במבצעי ההנחות וההטבות הניתנות לחברי המועדון, הכול לפי שיקול דעתה. הנהלת המועדון תכבד הזמנות שנעשו בטרם הביטול או השינוי כאמור.
1.5. הזכאות לקבלת הנחות, הטבות או מבצעים המוקנים לחברי המועדון כפופה לתשלום מלא בגין החברות במועדון ובכפוף לכך שפרטי החבר מופיעים ברישומי הנהלת המועדון.
1.6. מתן הטבות או הנחות לחבר מועדון בעת אירוח במסעדה מותנה בהצגת כרטיס החבר בפני המארח בכל הגעה למסעדות פראג הקטנה ובטרם הזמנת הארוחה, בצירוף תעודה מזהה וכן יש להציג את שובר ההטבה אשר יהיה בתוקף, ככל שנמסר כזה.
1.7. חבר מועדון זכאי לקבל הטבות המוקנות לחבר מועדון בגין אירוח במסעדה ובתנאי שהינו שוהה בה. ההנחה היא בתנאי שחבר המועדון משלם עבור האירוח במלואו.
1.8. עם קבלתו של החבר למועדון ,יהיה זכאי להנחה של 10% בכל ימות השבוע אך לא בארוחות העסקיות ובאירועים עליהם תכריז החברה מידי פעם.
1.9 החבר יהא זכאי להטבת ארוחת יום ההולדת, בה יקבל החבר, לפי בחירתו מראש, אחת משתי האופציות הבאות : או מנה עיקרית אחת חינם בהזמנת ארוחה , או לחילופין הנחה כללית אשר תהא 20% לשולחן עד 4 סועדים או
15% לשולחן שבין 5 ל-8 סועדים או 10% לשולחן מעל 8 סועדים. להסרת ספק, החבר יהא זכאי לממש רק אחת מן ההטבות האמורות.
את ההטבה ניתן יהיה לממש שבוע לפני תאריך יום ההולדת ועד שבעה ימים לאחר התאריך בלבד. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לממש את ההטבה. לא יינתנו הנחות נוספות בארוחת יום ההולדת. את ההטבה לא ניתן לממש בארוחות העסקיות.

2.הצטרפות כחבר במועדון:
2.1 ניתן להצטרף לחברות במועדון באמצעות רכישת כרטיס חבר מועדון בהתאם להוראות תקנון זה (להלן: «כרטיס חבר»).
כרטיס החבר הינו אישי ולא מקנה כל זכות לכל צד ג’ שהוא למעט כאמור בתקנון זה.
2.2. זכאים להימנות בין חברי המועדון יחידים בלבד (לא בתי עסק או ארגונים או סוכנים או תאגידים) לשימוש פרטי בלבד, אשר מילאו את פרטיהם בטופס ההרשמה (להלן:»טופס ההרשמה») אשר יחולק ללקוחות מסעדות פראג הקטנה, במסעדה.
הנהלת המועדון תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.
2.3. המבקש להצטרף למועדון במהלך האירוח במסעדה יוכל לעשות זאת באמצעות מילוי פרטי טופס הרישום כאמור בסעיף 2.2 לעיל ובמקרה כזה יהיה זכאי להטבות המוקנות לחבר מועדון החל מרגע הצטרפותו ולאחר תשלום דמי החבר במלואם, למעט הטבת יום הולדת, את ההטבה ניתן יהיה לממש לאחר השלמת הרישום אך לא פחות משבעה ימים לאחרתאריך הרישום למועדון.
תשלום דמי החברות במועדון יוכל להיעשות באמצעות כרטיסי אשראי או תשלום במזומן בלבד, לפי בחירת החבר.
2.4. כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים, כתובת E-MAIL, מספר טלפון או שינוי פרטים אחרים בטופס ההרשמה. אי עדכון שינוי פרטים רלבנטיים עלול למנוע מהנהלת המועדון אפשרות לשלוח פרסומים והודעות לחברי המועדון ולביטול קבלת הטבות.
2.5. מחירו של כרטיס החברות במועדון יקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון. מובהר כי הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות את מחיר כרטיס החבר לפי שיקול דעתה הבלעדי. שונה מחיר כרטיס חבר במהלך חברותו של החבר במועדון יחול השינוי לגבי תקופת החידוש בלבד.
2.6 הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אורך תקופת החברות במועדון.
2.7 הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של חבר במועדון בשל התנהגות בלתי הולמת בעת האירוח במסעדה או כל התנהלות אחרת וזאת לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק.
2.8 כל חבר יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת המועדון לכתובת: Littleprague@yahoo.com .ביקש חבר במועדון להפסיק את חברותו כאמור הודעתו תחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון לרבות החזר כספי כלשהו בגין דמי החבר ששולמו על ידיו .
2.9 במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר המועדון לפנות להנהלת המועדון על מנת לקבל כרטיס חבר חלופי במחיר כפי שיקבע על ידי הנהלת המועדון מעת לעת.
2.10 הנהלת המועדון רשאית לחסום את כרטיס המועדון בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בכרטיס .

3.בן בת זוג של חבר במועדון:
1. כרטיס החבר הינו אישי ולא ניתן להעברה בכל צורה כלשהי לרבות בדרך של העברה או מכירה לצד שלישי כל שהוא, לרבות לבן/בת זוג או בני משפחה אחרים.

4.כללי:
הנהלת המועדון תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון ובפרטים ונתונים שהתקבלו אצלה במסגרת פעילותו במועדון והשתתפותו במבצעים והנחות לצרכים פנימיים שיווקים ומסחריים ולרבות לצורך דוור פרטים אודות מבצעים והנחות לחברי המועדון. הפרטים הנ»ל יהוו את קניינה של הנהלת המועדון. ברכישת כרטיס חבר נותן חבר המועדון את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.
4.2 השימוש בכרטיס חבר המועדון לא יעניק לחבר המועדון כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה אלא אם הודיע החברה אחרת..
4.3 הנהלת המועדון תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון בהודעה מראש בת שלושים (30) יום לפחות, שתפורסם באחד מאמצעי הפרסום המפורטים בתקנון זה. היה ותופסק פעילות המועדון כאמור לעיל, תשיב הנהלת המועדון לחבר המועדון את החלק היחסי מן התמורה אשר שילם בגין כרטיס החברות במועדון בהתאם למספר החודשים שנותרו עד למועד סיום תוקף החברות החל ממועד הודעת הביטול וזאת במידה ולא זוכה החבר על דמי החברות במסגרת זיכוי עם ההרשמה למועדון. והיה מימש החבר את הטבת יום ההולדת, לא יזכה החבר בהחזר כספי בגין ביטול החברות במועדון.
4.4 הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.5 לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה וככל שאין הוא מסכים להם, אין הוא זכאי להצטרף כחבר למועדון.
4.6 הנהלת המועדון או כל מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה ואופן להתקשרויות בין חבר המועדון לכל צד ג’ שהוא במסגרת ו/או על פי מבצעים שיפורסמו על ידי הנהלת המועדון. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריות בלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור. מובהר כי הנהלת המועדון לא אחראית לטיב השירות ו/או איכות המוצר אשר יסופקו לחבר המועדון.