Conditions

מועדון לקוחות "פראג הקטנה" 

 

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון הלקוחות. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

א. הצטרפות

 1. הרשת מסעדות הפועלת תחת שם המותג “פראג הקטנה/LITTLE PRAGUE” (להלן “הרשת”) הקימה מועדון לקוחות (להלן “המועדון”) ב יישומון (אפליקציה). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי :
  1. כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. 
  2. אדם אשר מלאו לו 18 שנים רשאי להצטרף למועדון הלקוחות “פראג הקטנה”. כל אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בו זמנית (היינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים, או יותר, כחבר מועדון).  
  3. “פראג הקטנה” רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לא לחדש את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה. כמו כן היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של חבר במועדון בשל התנהגות בלתי הולמת בעת האירוח במסעדה או כל סיבה ו/או התנהלות אחרת וזאת לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק.
  4. אדם המצטרף למועדון, יקבל במעמד ההצטרפות את הזכות למימוש ההטבות. אולם,  הזכאות לקבלת הנחות, הטבות או מבצעים המוקנים לחברי המועדון כפופה לתשלום מלא בגין החברות במועדון ובכפוף לכך שפרטי החבר מופיעים ברישומי הנהלת “פראג הקטנה”.
  5. חבר שחברותו אושרה יקבל קוד לאפליקציה שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן “קוד”). 
  1. הנהלת “פראג הקטנה” רשאית לשנות מעת לעת את החידוש, ובלבד כי שינויי מחיר יחולו רק לגבי תקופות חדשות ו/או מחודשות.
  2. מילוי פרטי הלקוח באפליקציה או באתר המסעדה בטופס ההצטרפות, יהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה. 

ב. הטבות

 1. עם ההצטרפות למועדון, יהא זכאי חבר המועדון לקבל מגוון הטבות המובטחות רק לחברי “מועדון פראג הקטנה”  בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע. ביניהן הנחה קבועה והטבות כמפורט להלן:
  1. הטבת הצטרפות צ’ייסר מהמגוון המשתתף במבצע או ספל בירה המשתתף במבצע למימוש אחד החל ממעמד ההצטרפות, בתוקף ל 14 יום,  או 20 נקודות ראשונות. ניתן לממש הטבה אחת בלבד בארוחה.
  2. הטבת יום הולדת – 50 נקודות למימוש חד פעמי במתנה, תקף שבוע ליפני ושבוע אחרי יום ההולדת  (קלנדרי), ניתן לממש הטבת אחת בארוחה. 
  3. צבירת נקודות. על כל רכישה ב-10 ₪ צוברים 1 נקודה. סכום קובע לצבירה נקודות יעוגל כלפי מטה (לדוגמה- עבור רחישה בסכום 247 ₪  חבר מועדון יצבור 24 נקודות)  אין צבירה על עסקיות ומוצרים במצבע. בכל מקרה, הצבירה המקסימלית לחשבון לא תעלה על 200 נקודות גם אם החשבון הינו מעל 2,000 ₪.
  4. שווי של 1 נקודה למימוש יחשב כ 1 ₪. ניתן להשתמש בנקודות צבורות לטובת תשלום החשבון של חבר המועדון  באחת המסעדות של הרשת. המימוש המקסימלי החד פעמי לא יעלה על 50% מסכום החשבון לתשלום.
  5. הטבות מתחלפות מסורות בלעדית לשיקול הנהלת פראג הקטנה.
  6. אין כפל מבצעים, אין כפל הנחות. להסרת ספק, ההטבות אינן חלות על מוצרים הניתנים ו/או נמכרים בהנחה או במבצע.
  7. אין צבירת נקודות במשלוחים.
  8. “פראג הקטנה” שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי ההנהלה מעת לעת, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 29 לתקנון זה להלן.
 2. ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר. החברות במועדון מוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד, אשר אינם תאגידים ו//או גופים ו/או לקוחות עסקיים. הנהלת “פראג הקטנה” תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון על פי שיקול דעתה וללא חובת הנמקה. 
 3. הנחה או הטבה לחבר מועדון בגין ארוחה במסעדה תינתן אך ורק בהצגת תעודה מזהה עם תמונה ושובר הטבה שבתוקף ככל שנמסר כזה (בין פיסית ובין סרוק). לניצול הטבת יום הולדת תידרש גם הצגת תעודת זהות . 
 4. הרישום הנמצא בידי “פראג הקטנה”  יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח. הנתונים יהיו במחשב הקופה של המסעדה ויסונכרנו עם האפליקציה.
 5. “פראג הקטנה” רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים במסעדה בהתאם לשיקול דעתה.
 6. השימוש באפליקציה יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי “פראג הקטנה”, וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון, מעת לעת.
 7. “פראג הקטנה”  רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 8. יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, רישום החבר למועדון מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מ”פראג הקטנה”  ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים. יחד עם זאת יוכל לבקש הסרה מדוורים בכל שלב לאחר הדיוור הראשון שנשלח אליו
 9. כמו כן, אישור הלקוח במהלך הרישום, ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר ברשת לגבי החבר בקשר עם רכישותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של “פראג הקטנה” אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
 10. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש מ”פראג הקטנה”, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.

ד. תקשורת שיווקית ופרסומים

 1. דרכי פרסום: הודעות מועדון “פראג הקטנה”, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הרשת לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו”ב, ייעשו על ידי “פראג הקטנה” באופן ובדרך כפי שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין במסעדות הרשת ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של הרשת ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הודעות פוש באפליקציה, הכל לפי בחירת הרשת, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של “פראג הקטנה”, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של “פראג הקטנה”. 
 4. למען הסר ספק מובהר כי “פראג הקטנה” פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי “פראג הקטנה” באשר לאי קבלת פרסום.
 5. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ “פראג הקטנה” באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
 6. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה, או יבקש להסיר את עצמו במסרון חוזר במידת האפשר. 
 7. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, יהיה עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.

ו. במקרה של מחלוקת 

 1. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לכסף/נקודות שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל “פראג הקטנה” ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
 2. החלטת מנהל “פראג הקטנה” ו/או מי שמונה על ידו לשם כך שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
 3. חבר הטוען כי הסכום הצבור העומד לרשותו שונה מהסכום הצבור כפי שמצוי במרשם “פראג הקטנה”, יוכל להוכיח את הסכום הצבור על-ידי הצגת החשבוניות המעידות על כך.

ז. התחייבויות חבר המועדון

 1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי במס’ הטלפון הנייד שלו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו.
 2. מובהר כי מנוי חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, תהיה זכאית החברה לבטל את המנוי, ובנוסף, לבטל את הסכום הצבור לאותו חבר, ללא אפשרות לממשו.
 3. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
 4. כל חבר יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת המועדון לכתובת: Littleprague@yahoo.com .ביקש חבר במועדון להפסיק את חברותו כאמור הודעתו תחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון לרבות החזר כספי כלשהו בגין דמי החבר ששולמו על ידיו .
 5. הנהלת “פראג הקטנה” רשאית לחסום את החברות בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה באפליקציה .
 6. החברות הינה אישית ולא ניתנת להעברה בכל צורה כלשהי לרבות בדרך של העברה או מכירה לצד שלישי כל שהוא, לרבות לבן/בת זוג או בני משפחה אחרים. 

ח. תנאים כללים

 1. “פראג הקטנה” שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי “פראג הקטנה”. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
 2. “פראג הקטנה” רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
 3. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את “פראג הקטנה” בצורה כלשהי. כל התנהגות של הרשת לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של “פראג הקטנה” על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.
  בכל מקרה של סתירה ו/או י התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם באמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 4. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של “פראג הקטנה”. 
 5. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית. הצטרפות חבר למועדון “פראג הקטנה” משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה. 
 6. מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של “פראג הקטנה”. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל המסעדה לטפל בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד “פראג הקטנה” בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטל בהן.
 7. הנהלת המועדון תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון בהודעה מראש בת שלושים (30) יום מראש לפחות, שתשוגר לחברי המועדון בדוא”ל או מסרון. היה ותופסק פעילות המועדון כאמור לעיל, תשיב הנהלת המועדון לחבר המועדון את החלק היחסי מן התמורה אשר שילם בגין החברות במועדון בהתאם למספר החודשים שנותרו עד למועד סיום תוקף החברות החל ממועד הודעת הביטול וזאת במידה ולא זוכה החבר על דמי החברות במסגרת זיכוי עם ההרשמה למועדון. אולם, היה ומימש החבר את הטבת יום ההולדת, לא יזכה החבר בהחזר כספי בגין ביטול החברות במועדון.
  במקרה של ביטול המועדות יוכל כל חבר לנצל את הנקודות ההטבות העומדות לזכותו במועד הביטול, במשך 90 יום לאחר מועד הביטול ולא לאחר מכן.
  למעט האמור בסעיף זה, מוותר החבר ולא יהא זכאי לפיצוי ו/או השבה מכל מין וסוג שהוא.
 8. “פראג הקטנה” הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
 9. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור לפרשנותו ו/או ליישומו תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 10. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.